Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 21 tháng 05 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 04:11 03/06/2021  

Lịch trực hè 2021

    PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ    
           TRƯỜNG THCS DUY TÂN    
             
    LỊCH TRỰC CÔNG TÁC HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021
             
STT NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC
LÃNH ĐẠO
GHI CHÚ
1 1 /06/2021 Phạm Thanh Dũng                  Lê Thị Phương Oanh Phạm Thanh Dũng                  Lê Thị Phương Oanh Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
2 2 /06/2021 Vương Thị Thanh Thủy Nguyễn Thị Hồng Thi Vương Thị Thanh Thủy Nguyễn Thị Hồng Thi Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
3 3 /06/2021 Hồ Thị Diệu My                Nguyễn Thị Hà Trang Hồ Thị Diệu My                Nguyễn Thị Hà Trang Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
4 4 /06/2021 Trần Thị Hoàng My                            Châu Viết Tuấn Trần Thị Hoàng My           Châu Viết Tuấn Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
5 5 /06/2021 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Dương Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Thuỳ Linh       Dương Thị Huyền Trang Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
6 6 /06/2021 Châu Viết Tuấn  
7 7 /06/2021 Phạm Sanh                                  Ngô Quý Thảo Ngọc Phạm Sanh                                      Ngô Quý Thảo Ngọc Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
8 8 /06/2021 Trần Công Hiệp                              Lê Thị Đào Trần Công Hiệp                                   Lê Thị Đào Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
9 9 /06/2021 Nguyễn Hữu Trí                           Ngô Thị Thuỳ Dung Nguyễn Hữu Trí                                      Ngô Thị Thuỳ Dung Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
10 10 /06/2021 Thái Văn Nguyên                             Trần Thị Minh Hiền Thái Văn Nguyên                                    Trần Thị Minh Hiền Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
11 11 /06/2021 Nguyễn Văn Minh             Hoàng Anh Tuấn Nguyễn Văn Minh                               Hoàng Anh Tuấn Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
12 12 /06/2021 Ngô Đình Hoàng Sin        Châu Viết Tuấn Ngô Đình Hoàng Sin            Châu Viết Tuấn Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
13 13 /06/2021 Châu Viết Tuấn  
14 14 /06/2021 Lại Thị Linh                                        Hà Xuân Tuấn  Lại Thị Linh                                        Hà Xuân Tuấn  Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
15 15 /06/2021 Hoàng Thị Yến Nhi      Dương Thị Minh Nhàn Hoàng Thị Yến Nhi          Dương Thị Minh Nhàn Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
16 16 /06/2021 Hoàng Đình Khuyến                          Trần Thị Tiêu Hoàng Đình Khuyến                          Trần Thị Tiêu Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
17 17 /06/2021 Vũ Thị Liên                           Lê Thị Ngọc Bích Vũ Thị Liên                                           Lê Thị Ngọc Bích Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
18 18 /06/2021 Trần Thanh Hải                                  Lê Thị Ngọc Diệu                             Trần Thanh Hải                                  Lê Thị Ngọc Diệu                             Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
19 19 /06/2021 Bùi Viễn Phong                                Huyền Tôn Nữ Thảo Quyên Bùi Viễn Phong                                Huyền Tôn Nữ Thảo Quyên Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
20 20 /06/2021 Châu Viết Tuấn  
21 21 /06/2021 Phùng Khánh Minh      Nguyễn Thị Thu Thuỷ Phùng Khánh Minh         Nguyễn Thị Thu Thuỷ Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
22 22 /06/2021 Lư Thuý Nga                                      Mai Thị Thu Hà Lư Thuý Nga                                      Mai Thị Thu Hà Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
23 23 /06/2021 Phạm Thanh Dũng                  Lê Thị Phương Oanh Phạm Thanh Dũng                  Lê Thị Phương Oanh Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
24 24 /06/2021 Vương Thị Thanh Thủy Nguyễn Thị Hồng Thi Vương Thị Thanh Thủy Nguyễn Thị Hồng Thi Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
25 25 /06/2021 Hồ Thị Diệu My                Nguyễn Thị Hà Trang Hồ Thị Diệu My                Nguyễn Thị Hà Trang Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
26 26 /06/2021 Trần Thị Hoàng My                          Châu Viết Tuấn Trần Thị Hoàng My                          Châu Viết Tuấn Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
27 27 /06/2021 Châu Viết Tuấn  
28 28 /06/2021 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Dương Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Thuỳ Linh       Dương Thị Huyền Trang Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
29 29 /06/2021 Phạm Sanh                                           Ngô Quý Thảo Ngọc Phạm Sanh                                           Ngô Quý Thảo Ngọc Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
30 30 /06/2021 Trần Công Hiệp                                 Lê Thị Đào Trần Công Hiệp                                 Lê Thị Đào Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
31 01 /07/2021 Nguyễn Hữu Trí                                Ngô Thị Thuỳ Dung Nguyễn Hữu Trí                                Ngô Thị Thuỳ Dung Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
32 02 /07/2021 Thái Văn Nguyên                                Trần Thị Minh Hiền Thái Văn Nguyên                                Trần Thị Minh Hiền Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
33 03 /07/2021 Nguyễn Văn Minh                Hoàng Anh Tuấn Nguyễn Văn Minh                Hoàng Anh Tuấn Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
34 04 /07/2021 Châu Viết Tuấn  
35 05 /07/2021 Ngô Đình Hoàng Sin                    Châu Viết Tuấn Ngô Đình Hoàng Sin                    Châu Viết Tuấn Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
36 06 /07/2021 Hoàng Thị Yến Nhi                     Dương Thị Minh Nhàn Hoàng Thị Yến Nhi                     Dương Thị Minh Nhàn Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
37 07 /07/2021 Lại Thị Linh                                       Hà Xuân Tuấn  Lại Thị Linh                                       Hà Xuân Tuấn  Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
38 08 /07/2021 Hoàng Đình Khuyến                           Trần Thị Tiêu Hoàng Đình Khuyến                           Trần Thị Tiêu Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
39 09 /07/2021 Vũ Thị Liên                                 Lê Thị Ngọc Bích Vũ Thị Liên                                 Lê Thị Ngọc Bích Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
40 10 /07/2021 Trần Thanh Hải                                 Lê Thị Ngọc Diệu                             Trần Thanh Hải                                 Lê Thị Ngọc Diệu                             Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
41 11 /07/2021 Châu Viết Tuấn  
42 12 /07/2021 Bùi Viễn Phong                                 Huyền Tôn Nữ Thảo Quyên Bùi Viễn Phong                                 Huyền Tôn Nữ Thảo Quyên Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
43 13 /07/2021 Phùng Khánh Minh                     Nguyễn Thị Thu Thuỷ Phùng Khánh Minh                     Nguyễn Thị Thu Thuỷ Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
44 14 /07/2021 Lư Thuý Nga                                       Mai Thị Thu Hà Lư Thuý Nga                                       Mai Thị Thu Hà Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
45 15 /07/2021 Phạm Thanh Dũng                              Lê Thị Phương Oanh Phạm Thanh Dũng                              Lê Thị Phương Oanh Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
46 16 /07/2021 Vương Thị Thanh Thủy Nguyễn Thị Hồng Thi Vương Thị Thanh Thủy Nguyễn Thị Hồng Thi Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
47 17 /07/2021 Hồ Thị Diệu My                Nguyễn Thị Hà Trang Hồ Thị Diệu My                Nguyễn Thị Hà Trang Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
48 18 /07/2021 Châu Viết Tuấn  
49 19 /07/2021 Trần Thị Hoàng My                         Châu Viết Tuấn Trần Thị Hoàng My                         Châu Viết Tuấn Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
50 20 /07/2021 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Dương Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Thuỳ Linh       Dương Thị Huyền Trang Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
51 21 /07/2021 Phạm Sanh                                                  Ngô Quý Thảo Ngọc Phạm Sanh                                                  Ngô Quý Thảo Ngọc Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
52 22 /07/2021 Trần Công Hiệp                                      Lê Thị Đào Trần Công Hiệp                                      Lê Thị Đào Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
53 23 /07/2021 Nguyễn Hữu Trí                                 Ngô Thị Thuỳ Dung Nguyễn Hữu Trí                                 Ngô Thị Thuỳ Dung Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
54 24 /07/2021 Thái Văn Nguyên                                  Trần Thị Minh Hiền Thái Văn Nguyên                                  Trần Thị Minh Hiền Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
55 25 /07/2021 Châu Viết Tuấn  
56 26 /07/2021 Nguyễn Văn Minh                 Hoàng Anh Tuấn Nguyễn Văn Minh                 Hoàng Anh Tuấn Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
57 27 /07/2021 Ngô Đình Hoàng Sin        Châu Viết Tuấn Ngô Đình Hoàng Sin            Châu Viết Tuấn Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
58 28 /07/2021 Lại Thị Linh                                               Hà Xuân Tuấn  Lại Thị Linh                                               Hà Xuân Tuấn  Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
59 29 /07/2021 Hoàng Thị Yến Nhi      Dương Thị Minh Nhàn Hoàng Thị Yến Nhi          Dương Thị Minh Nhàn Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
60 30 /07/2021 Hoàng Đình Khuyến                           Trần Thị Tiêu Hoàng Đình Khuyến                                            Trần Thị Tiêu Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
61 31 /07/2021 Vũ Thị Liên                             Lê Thị Ngọc Bích Vũ Thị Liên                             Lê Thị Ngọc Bích Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
62 01 /08/2021 Châu Viết Tuấn  
63 02 /08/2021 Trần Thanh Hải                                        Lê Thị Ngọc Diệu                             Trần Thanh Hải                                        Lê Thị Ngọc Diệu                             Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
64 03 /08/2021 Bùi Viễn Phong                          Huyền Tôn Nữ Thảo Quyên Bùi Viễn Phong                          Huyền Tôn Nữ Thảo Quyên Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
65 04 /08/2021 Phùng Khánh Minh      Nguyễn Thị Thu Thuỷ Phùng Khánh Minh         Nguyễn Thị Thu Thuỷ Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
66 05 /08/2021 Lư Thuý Nga                                       Mai Thị Thu Hà Lư Thuý Nga                                       Mai Thị Thu Hà Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
67 06 /08/2021 Phạm Thanh Dũng                  Lê Thị Phương Oanh Phạm Thanh Dũng                  Lê Thị Phương Oanh Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
68 07 /08/2021 Vương Thị Thanh Thủy Nguyễn Thị Hồng Thi Vương Thị Thanh Thủy Nguyễn Thị Hồng Thi Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
69 08 /08/2021 Châu Viết Tuấn  
70 09 /08/2021 Hồ Thị Diệu My                Nguyễn Thị Hà Trang Hồ Thị Diệu My                Nguyễn Thị Hà Trang Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
71 10 /08/2021 Trần Thị Hoàng My                           Châu Viết Tuấn Trần Thị Hoàng My                           Châu Viết Tuấn Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
72 11 /08/2021 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Dương Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Thuỳ Linh       Dương Thị Huyền Trang Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
73 12 /08/2021 Phạm Sanh                                             Ngô Quý Thảo Ngọc Phạm Sanh                                             Ngô Quý Thảo Ngọc Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
74 13 /08/2021 Trần Công Hiệp                                    Lê Thị Đào Trần Công Hiệp                                    Lê Thị Đào Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
75 14 /08/2021 Nguyễn Hữu Trí                                  Ngô Thị Thuỳ Dung Nguyễn Hữu Trí                                  Ngô Thị Thuỳ Dung Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
76 15 /08/2021 Châu Viết Tuấn  
77 16 /08/2021 Thái Văn Nguyên                                    Trần Thị Minh Hiền Thái Văn Nguyên                                    Trần Thị Minh Hiền Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
78 17 /08/2021 Nguyễn Văn Minh                     Hoàng Anh Tuấn Nguyễn Văn Minh                     Hoàng Anh Tuấn Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
79 18 /08/2021 Ngô Đình Hoàng Sin                              Châu Viết Tuấn Ngô Đình Hoàng Sin                              Châu Viết Tuấn Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
80 19 /08/2021 Lại Thị Linh                                              Hà Xuân Tuấn  Lại Thị Linh                                              Hà Xuân Tuấn  Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
81 20 /08/2021 Hoàng Thị Yến Nhi                      Dương Thị Minh Nhàn Hoàng Thị Yến Nhi                      Dương Thị Minh Nhàn Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
82 21 /08/2021 Hoàng Đình Khuyến                           Trần Thị Tiêu Hoàng Đình Khuyến                           Trần Thị Tiêu Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
83 22 /08/2021 Châu Viết Tuấn  
84 23 /08/2021 Vũ Thị Liên                                 Lê Thị Ngọc Bích Vũ Thị Liên                                 Lê Thị Ngọc Bích Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
85 24 /08/2021 Trần Thanh Hải                                   Lê Thị Ngọc Diệu                             Trần Thanh Hải                                   Lê Thị Ngọc Diệu                             Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
86 25 /08/2021 Bùi Viễn Phong                              Huyền Tôn Nữ Thảo Quyên Bùi Viễn Phong                              Huyền Tôn Nữ Thảo Quyên Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
87 26 /08/2021 Phùng Khánh Minh      Nguyễn Thị Thu Thuỷ Phùng Khánh Minh         Nguyễn Thị Thu Thuỷ Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
88 27 /08/2021 Lư Thuý Nga                                        Mai Thị Thu Hà Lư Thuý Nga                                        Mai Thị Thu Hà Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
89 28 /08/2021 Thái Văn Nguyên                                 Lê Thị Đào Ngô Đình Hoàng Sin                             Hồ Thị Diệu My Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
90 29 /08/2021 Nguyễn Văn Minh                                 Trần Thị Hoàng My Hoàng Anh Tuấn                                Ngô Quý Thảo Ngọc Võ Thị Phương Khanh Trần Nhật Quang  
91 30 /08/2021 8h00: Họp Tổ VP; 9h00: Họp Cốt cán  
92 31 /08/2021 7h30 HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021
             
 
        Huế, ngày 28 tháng 5 năm 2021
          HIỆU TRƯỞNG
           
           
             
          Võ Thị Phương Khanh

Số lượt xem : 148

Các tin khác